AON

Általános üzletszabályzat

 

 

A jelen üzleti feltételek határozzák meg, hogy milyen alapon nyújtjuk szolgáltatásainkat és termékeinket Önöknek.

Az Önök érdekében és védelmére figyelmesen olvassák el a jelen szerződés feltételeit és bizonyosodjanak meg róla, hogy teljes mértékben megértették. Amennyiben kérdésük merülne fel a jelen üzleti feltételekkel kapcsolatban, kérjük jelezzék felénk.

Bármely részünkről benyújtott számla megfizetése a jelen feltételek teljeskörű elfogadásának minősül.

i)            A JELEN ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT SZEMÉLYI HATÁLYA

1.           Az Aon adatai

Az Aon Magyarország Biztosítási Alkusz Kft. (“mi/ nekünk/miénk/Aon”) Budapesten bejegyzett társaság (cégjegyzékszám Cg. 01-09-073672/42), melynek bejegyzett székhelye 1138 Budapest Dunavirág utca 2. cím alatt található.

Az Aon tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank felügyeli és ellenőrzi. Az Aon MNB regisztrációs száma: 204121401959.

Regisztrációs számunk ezen a honlapon ellenőrízhető: http://felugyelet.mnb.hu/bal_menu/ piaci_szereplok/kereso/kereses

Ezek a mi üzleti feltételeink, amelyek a többi dokumentummal együtt [Alkuszi Szerződés] [Egyszerűsített Alkuszi Megbízás]:

 1. meghatározzák a mi kötelezettségeinket;
 2. minden szolgáltatásra alkalmazandóak; és
 3. az Önökkel és bármely kedvezményezettel kapcsolatos valamennyi tevékenységünkre alkalmazandóak.

Fontos, hogy a jelen üzleti feltételeket figyelmesen olvassák el és bizonyosodjanak meg róla, hogy teljes mértékben megértették.

2.           Az Önök adatai

A jelen üzletszabályzat alkalmazandó:

 1. Önökre és
 2. az Önök munkavállalóira és megbízottaira, az Önök társult és kapcsolt vállal­kozásaira, valamint az Önök társaságának bármely tagjára és/vagy bármely más olyan jogi és/vagy természetes személyre, ha alkalmazandó, aki a jogszabályok szerint vagy jogosult a szolgáltatásokat igénybe venni, vagy akivel írásban megállapodtunk, hogy igénybe veheti a szolgáltatásokat („kedvezményezett”)

(együttesen “Önök/Önöké”). Amennyiben azonban írásban másként nem állapodunk meg, nem áll fenn semmiféle szakmai kötelezettségünk bármely kedvezményezett felé, hanem Önök a kizárólagos ügyfelünk.

Önök szavatolják, hogy a jelen üzletszabályzat megkötésére a saját nevükben, ha pedig megállapodunk valamely kedvezményezett képviseletében, akkor a kedvezményezett nevében jogosultak.

Önök vállalják, hogy rendelkezésünkre bocsátanak egy kapcsolattartó személyt, aki bennünket utasításokkal lát el az Önök nevében, és bármely kedvezményezett nevében, akinek a tekintetében a megállapodás értelmében utasításokat fogadunk el.

3.           További részletek

A jelen üzletszabályzatban a dőlt betűkkel írt szavak definíciók és a jelen dokumentumban hozzájuk rendelt jelentéssel bírnak.

Amennyiben az Önök számára viszontbiztosítást helyezünk el, akkor ha a jelen üzleti feltételekben „biztosítás”, „biztosítási szerződés” és „biztosító” kifejezésekre utalunk, ezen kifejezések alatt, ahol helyénvaló, „viszontbiztosítást”, „viszontbiztosítási szerződést” és „viszontbiztosítót” is érteni kell.

ii)          ÜZLETI FELTÉTELEK

1            Kötelezettségeink és vállalásaink Önök felé

 1. Szolgáltatásaink

1.1  Következő szolgáltatásokat nyújtjuk Önöknek:

1.1.1     amennyiben Alkuszi Szerződéssel rendelkezünk, akkor az abban felsorolt szolgáltatásokat és azon további szolgáltatásokat, amelyek tekintetében időről időre írásban megállapodunk Önökkel; vagy

1.1.2     amennyiben nem rendelkezünk Alkuszi Szerződéssel, azon szolgáltatásokat, amelyekről Önökkel írásban megállapodtunk.

 1. Szolgáltatásaink köre

1.2      Nem nyújtunk semmilyen további szolgáltatást (kizárt szolgáltatások) és Önök elfogadják és beleegyeznek, hogy nem vagyunk kötelelesek kizárt szolgáltatások nyújtására Önök vagy bármely kedvezményezett részére.

 1. További szolgáltatások külön díjazás ellenében

1.3      Elkötelezettek vagyunk, hogy megfeleljünk igényeiknek és szükség­leteiknek. Amennyiben bármikor az Önök által történt megbízásunk során megállapítjuk, hogy az Aon Csoport valamely tagjának szolgál­tatása az Önök számára érdekes lehet, ajánlhatjuk azt Önöknek és az Önök döntése azok igénybevételéről nem függ a jelen üzleti feltételek szerint Önöknek nyújtott szolgáltatások vagy termékek beszerzésétől vagy hasznosításától. Amennyiben úgy döntenek, hogy elfogadnak ilyen szolgáltatásokat, azokkal kapcsolatban külön üzleti feltételek megköté­sére kérjük Önöket.


 

2            Kötelezettségeink és vállalásaink Önök felé

 1. Alapvető kötelezett-ségeink

2.1.        Mi:

 1. Egyedülálló Ügyfélnek tett Ígéret

2.1.1.a szolgáltatásokat az „Aon Ügyfélnek tett Ígérete” szerint teljesítjük (amely a www.aon.com címen elérhető);

 1. Kellő gondosság és hozzáértés

2.1.2.a szolgáltatásokat kellő gondossággal és hozzáértéssel végezzük;

 1. Becsületes, tisztességes és hatékony

2.1.3.a szolgáltatásokat becsületesen, tisztességesen, hatékonyan és feddhetetlenül végezzük;

 1. Önök kívánalmai és igényei

2.1.4.a szolgáltatásokat az Önök által velünk közölt kívánalmak és igények alapján teljesítjük;

 1. Piaci konstrukciók elérhetőek

2.1.5.tanácsot adunk Önöknek olyan esetekben, ha több biztosítónál történő biztosítási elhelyezést javaslunk;

 1. Naprakész tájé­koztatás az elő­rehaladásról

2.1.6.folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az előrehaladásról, valamint bármilyen lényeges fejleményről a szolgáltatások nyújtása alatt;

 1. Kötvény-dokumentumok rendelkezésre bocsátása

2.1.7.amint lehet, az Önök rendelkezésére bocsátjuk a kötvény­doku­mentumokat, miután megkaptuk ezeket az Önök biztosítójától (biztosítóitól) (AZ ÜGYFÉL FIGYELMÉBE: az Önök kötvény­dokumentumai tartalmazzák az Önök fedezetének a feltételeit, valamint különféle kötelezettségeket rónak Önökre. Kérjük, gondosan olvassák el ezeket a dokumentumokat, hogy megbizonyosodhassanak arról, hogy a fedezet illeszkedik az Önök igényeihez és hogy Önök értik a kötvényük (kötvényeik) szerinti kötelezettségeiket és teljesítik azokat.  Fentiek nem-teljesítése biztosítatlan veszteségeket eredményezhet.);

 1. Tájékoztatás kapcsolt biztosítási kockázat-vállalókról
 2. Biztosításunk fenntartása

2.1.8.tájékoztatjuk bármilyen olyan biztosításról, amelyet valamely kapcsolt vállalkozásunk, mint biztosítási kockázatvállaló kötött meg az Önök nevében;

2.1.9.minden olyan biztosításnak birtokában vagyunk, amelyekre helyi jogszabály kötelez bennünket és – az Önök kérésére – igazoljuk ezen biztosítás meglétét a helyi jogszabályok által megkívánt szinten;

 1. Külön nyilvántartás vezetése

2.1.10.  külön nyilvántartást vezetünk valamennyi olyan ügyletről, amelyek a szolgáltatások nyújtásával járnak és kérésre ésszerű módon hozzáférést biztosítunk ezekhez az Önök vagy könyvvizsgálóik számára;

 1. Dokumentumok megőrzése

2.1.11.  az Önök nevében kötött biztosításra vonatkozóan a megfelelő dokumentumokat elektronikus formátumban vagy papíralapon a vonatkozó biztosítási kötvény lejárata után legfeljebb öt évre – vagy a helyi jogszabályok által megkívánt hosszabb időtartamra – megőrizzük. (AZ ÜGYFÉL FIGYELMÉBE: bizonyos biztosítástípusok esetében lehetséges, hogy Önök jóval a fenti időtartam után igényt kívánnak bejelenteni valamely kötvény alapján. Önök továbbra is felelősek az Önök nyilvántartásaiért és biztonságos helyen kell tartaniuk a kötvény­dokumentumaikat);

 1. Információk bizalmas kezelése

2.1.12.  valamennyi bizalmas információt, amelyet Önök. mint bizalmas információt bocsátottak rendelkezésünkre, bizalmasan kezeljük, és kizárólag a szolgáltatások nyújtására használjuk fel, ami magában foglalja azt, hogy az információkat átadjuk kapcsolt vállalkozásainknak, alvállalkozóinknak, biztosítási kockázat­vállalóknak és lehetséges biztosítási kockázatvállalóknak.

 1. Jogszabályok-nak való megfelelés

2.1.13.  az Önökkel való viszonyunkban megfelelünk valamennyi alkalmazandó törvénynek és jogszabálynak, beleértve, de nem kizárólag a vonatkozó korrupcióellenes, vesztegetést tiltó, kereskedelmet korlátozó és pénzmosás elleni jogszabályokat is.

 1. Biztosítók kiválasztása

2.2.        A szolgáltatások nyújtása során:

2.2.1.Némely esetben biztosítási kockázatvállalók rövidített listáján szereplő termékeket ajánlunk Önöknek. A biztosítási kockázat­vállalók listáját, amelyről választunk, kérésére rendelkezésükre bocsátjuk.

(AZ ÜGYFÉL FIGYELMÉBE: Az Aon célja, hogy az Önök bejelentett kívánságainak és igényeinek a lehető leghatékonyabb módon eleget tegyen. Amennyiben piaci konstrukciókról vagy más választható biztosí­tókról szeretnének további tanácsot kérni, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot az Önök ügyfélkezelőjével).

 1. Kizárt szolgáltatások

2.3.        Nem nyújtunk kizárt szolgáltatásokat (különösen bármely olyan szolgáltatást, amelyet Önök külön nem igényeltek és mi nem egyeztünk bele annak szolgáltatásába) az Önök számára (továbbá kedvez­ményezetteik számára). Önök vállalják és tudomásul veszik, hogy nekünk nem kötelességünk így tenni. Örömmel nyújtunk Önöknek (vagy bármely kedvezményezettüknek) kizárt szolgáltatásokat külön megálla­podás alapján vagy a jelen Megállapodás és jelen üzleti feltételek szerinti szolgáltatások megváltoztatása mellett.

 1. Nem vagyunk kötelesek az Önök által adott informá­ciók pontos­ságát és teljességét ellenőrizni

2.4.        Nem vagyunk kötelesek vizsgálni az Önöktől kapott bármely információ pontosságát vagy teljességét, és nem felelünk az Önök által szolgál­tatott adatok semmiféle pontatlanságából és hiányosságából adódó vagy azzal kapcsolatos veszteségért. Ugyanakkor haladéktalanul tájékoztatjuk Önöket, ha az információ áttekintése során bármilyen pontatlanságról vagy hiányosságról szerzünk tudomást.

 1. Nem nyújtunk szolgáltatásoka kapcsolt vállalkozásaik, munkavállalóik vagy meg­bízottaik részére

2.5.        Hacsak nem állapodtak meg erről kifejezetten az Aon-nal, és nem foglalták írásba (beleértve a szolgáltatásokat):

2.5.1.Kizárólag közvetlenül Önöknek nyújtjuk a szolgáltatásokat, és nem az Önök kapcsolt vállalkozásai, munkavállalói vagy megbízottai tanácsadójaként.

2.5.2.Nem feladatunk, illetve nem vagyunk kötelesek tanácsot adni az Önök kapcsolt vállalkozásai, munkavállalói vagy megbízottai részére, és nem foglalkozunk helyzetükkel és érdekeikkel, illetve azokkal kapcsolatban nem adunk nekik tanácsot, hacsak Önök írásban nem adnak nekünk erre utasítást.


 


3            Az Önök felénk fennálló kötelezettségei és vállalásai

 1. Az Önök alapvető feladatai és kötelezettségei
 2. Az információk pontossága és teljessége
 3. Az Önök által adott infor­mációkra és kifejezett utasításokra támaszkodunk

3.1.        Elismerik és egyetértenek azzal, hogy:

3.1.1.    Önök felelnek az Önök által vagy bármely más személy által az Önök vagy egy jogosult nevében a részünkre adott bármely információ pontosságáért és teljességéért;

3.1.2.    a szolgáltatásokat kizárólag az Önök által (vagy kifejezetten az Önök nevében) adott információk alapján nyújtjuk, és az Önök által kifejezetten tudomásunkra hozott kérések és igények tekintetében adunk tanácsot;

 1. Az általunk igényelt információk átadása

3.1.3.    azonnal megadják részünkre a szolgáltatások nyújtásához szük­séges információkat és frissítik a már megadott információkat, amennyiben olyan lényeges változás állt be az adott információ tekintetében, amely érintheti a szolgáltatások tárgyát vagy nyújtását (beleértve, de nem kizárólagosan a kockázat termé­szetét, a biztosított vállalkozásokat, biztosítandó vagyon értékét és leírását, vagy a biztosítani kívánt személyeket (beleértve a béreket));

 1. Az Önök közlési köte­lezettsége a biztosítók felé

3.1.4.    felelősek feltárni és megadni minden szükséges adatot és tényt a biztosítási szerződés megkötéséhez és az adatok pontosságá­ért teljes felelősséggel tartoznak. (AZ ÜGYFÉL FIGYELMÉBE: amennyiben a részünkre (az igénybejelentés megtörténte előtt) szolgáltatott bármely információ (beleértve a biztosított értéke­ket) lényegét tekintve pontatlan, ez lehetővé teszi a biztosítási kockázatvállaló számára, hogy az Önök esetleges jövőbeli köve­teléseit csökkentse, illetve a követelés megfizetését elutasítsa;

 1. Az általunk adott doku­mentumok áttekintése

3.1.5.    gondosan áttekintenek minden dokumentumot, amit Önöknek eljuttatunk (beleértve a kötvényeket és a záradékokat) és azon­nal tájékoztatnak bennünket, ha bármilyen ténybeli téve­dést észlelnek, vagy úgy hiszik, hogy a tartalom nem meg­felelően tükrözi szükségleteiket, továbbá hozzájárulnak, hogy a felénk történő ilyen értesítés elmaradása azon tény megerősítésének tekintendő, hogy az ilyen dokumentumok az Önök szükség­leteivel és utasításaival teljesen összhangban vannak. (AZ ÜGYFÉL FIGYELMÉBE: azok a különféle dokumentumok, ame­lyeket Önöknek küldünk, beleértve a kötvényeket, tartal­mazzák a biztosításuk feltételeit és különböző kötelezettségeket rónak Önökre. Gondosan olvassák el ezeket a dokumen­tumo­kat, hogy meggyőződhessenek arról, hogy a biztosítás megfelel az Önök szükségleteinek, és Önök tisztában vannak a kötvény(ek)ben foglalt kötelezettségeikkel és betartják azokat. Fentiek nem-teljesítése biztosítatlan veszteségeket eredményezhet);

 1. A jogszabályok által előírt információk nyújtása

3.1.6.    átadják az Önök azonosítására alkalmas dokumentumokat és információkat, amelyeket az alkalmazandó jogszabályok és törvények, – beleértve a pénzmosásra vonatkozó jogszabályo­kat és törvényt –, szerinti kötelezettségeinknek való megfelelés érdekében ésszerűen kérhetünk Önöktől;

 1. A jognak való megfelelés

3.1.7.    a közöttünk létrejövő ügyletek során betartják az alkalmazandó jogszabályokat és szabályozásokat, beleértve, de nem kizárólag a vonatkozó korrupcióellenes, vesztegetést tiltó, kereskedelmet korlátozó és pénzmosás elleni jogszabályokat;

3.1.8.    minden számlát az átvételtől számított 14 napon belül meg­fizetnek.

 1. Szerepünk és felelősségünk alapvető értelmezése

3.2.        Önök egyetértenek az alábbiakkal, azokat elismerik és megértették:

 1. Az Önök általi bármilyen kötelezettség-szegés komoly következményei

3.2.1.    amennyiben (a fenti 3.1.1 – 3.1.8 pontok szerinti) bármely alap­vető feladatukat vagy kötelezettségüket megszegik, akkor a biztosítási kockázatvállaló visszavonhatja az Önök biztosítási fedezetét vagy egy jövőbeli igény esetén csökkentheti a kifizetendő összeget;

3.2.2.    kártérítést fizetnek a részünkre (és kapcsolt vállalkozásaink, munkavállalóink és megbízottaink részére) minden igényért és kötelezettségért, amely a 3.1.1 – 3.1.8 pontokban foglalt kötelezettségek és feladatok Önök (vagy kapcsolt vállalko­zásaik, munkavállalóik és megbízottaik) általi megsértéséből ered, vagy azzal bármilyen módon kapcsolatban áll;

 1. Nincs kötelezettsé-günk kizárt szolgáltatások nyújtására

3.2.3.    nem nyújtunk kizárt szolgáltatásokat és ez nem feladatunk (AZ ÜGYFÉL FIGYELMÉBE: az Aon szolgáltatások széles körét nyújtja azokon a szolgáltatásokon felül, amelyeket Önök megállapodásunk alapján tőlünk megvásárolnak. Kérem, bár­mikor vegye fel a kapcsolatot az Önök ügyfélkezelőjével, hogy ezt megbeszéljük);

3.2.4.    kizárt szolgáltatások nyújtásának állítólagos elmaradásából eredően vagy azzal kapcsolatban nem felelünk (sem kapcsolt vállalkozásaink, munkavállalóink és megbízottaink nem felelnek) Önök (sem kapcsolt vállalkozásaik, munkavállalóik és meg­bízottaik) felé, és minden ilyen felelősség teljesen és örökre ki van zárva;

 1. Nincs garancia a biztosításhoz való hozzá­férésre, illetve a biztosítási kockázatválla-lók fizetőké­pességére

3.2.5.    nem garantálhatjuk, és nem garantáljuk az Önök kockázataiért a biztosításhoz való hozzáférést, illetve a biztosítás árát;

3.2.6.    nem garantálhatjuk, és nem garantáljuk a biztosítási kockázat­vállalók fizetőképességét vagy jövőbeli igények tekintetében fennálló fizetési képességét;

 1. Felelősségünk korlátozása

3.2.7.    a felelősségünkre vonatkozó fenti és a jelen üzleti feltételek 7. pontjában foglalt specifikus korlátozásokat.

 1. Az Önök kiegészítő kötelezettségei
 2. Szerzői jog és szellemi tulajdon

3.3.        Önök egyetértenek azzal, hogy:

3.3.1.    hacsak az Aon-nal másban meg nem állapodnak, megtartjuk az Önöknek átadott vagy a szolgáltatások nyújtása során egyébként létrejött anyagokra vonatkozó kizárólagos szerzői jogot és minden egyéb szellemi tulajdonjogot;

3.3.2.    bizalmasan kezelnek minden információt, amit Önöknek nyújtunk, beleértve bármilyen módszert és technológiát, amit a szolgáltatások nyújtásakor alkalmazunk;

 1. Az Önök kijelölt képviselője

3.4.        Önök kötelesek kijelölni egy képviselőt, aki a számunkra történő utasításadásért és a szolgáltatások általunk történő nyújtásához szük­séges asszisztencia biztosításáért felel.

4            Díjazással kapcsolatos rendelkezések

 1. Az Aon megszolgálja a megőrzésre átvett összeg kamatát

4.1.        A jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy az Önök biztosítási díját egy megőrzésre átvett pénzek számlájára (’trust account’) fizessük be, függőben tartva így a kifizetést a biztosító részére. Ezen összeg tekintetében jogosultak vagyunk kamat megszolgálására és annak visszatartására. Az általános hitelfeltételeink szerint a biztosítási díj kifizetési ideje 14 nap. A biztosítókat a jogszabályban megállapított határidőn belül fizetjük ki, vagy korábban, ha a biztosító kéri.

 1. Az Aon Csoport tagjai által realizált bevételek

4.2.        Az Aon egy nagy pénzügyi és professzionális szolgáltatási cégcsoport, az Aon Csoport része. Az Aon Csoport más tagjai is jogosultak lehetnek díjazás megszolgálására és megtartására az általunk az Önök számára elhelyezett biztosítással kapcsolatban. Ezek ugyanakkor külön vannak kezelve és különböznek a szolgáltatásoktól, így nem befolyásolnak minket abba az irányba, hogy az Önök érdekei ellen cselekedjünk. Az alábbiak a leggyakoribb példák.

 • Az Aon Csoporthoz külön viszontbiztosítási alkusz társaságok tartoznak, amelyek biztosítók részére szereznek biztosítást (úgynevezett viszontbiztosítás). Bizonyos esetekben egy biztosító megkérheti valamelyik viszontbiztosítási alkusz társaságunkat, hogy szerezzen viszontbiztosítást az Önök által vásárolt biztosítás tekintetében, amely esetben ez a társaság szintén megszolgálhat jutalékot vagy egyéb díjazást.
 • Az Aon Csoporthoz külön viszontbiztosítási alkusz társaságok tartoznak, amelyek biztosítási elhelyezéseket intéznek nagy biztosí­tási piacokra, nagykereskedelmi alkuszként eljárva. Az ilyen társaságok segítik az Aont a biztosítási piachoz való hozzáférés­ben, az azt érintő tárgyalásokban, elhelyezésben, illetve azok megszerzésében. Ilyen esetben e társaságok szintén megszol­gálhatnak jutalékot vagy egyéb díjazást.
 • Az Aon és az Aon Csoport tagjai időről időre különféle tanácsadási és egyéb szolgáltatást nyújtanak biztosítók és viszontbiztosítók részére. Ők szintén megszolgálhatnak jutalékot vagy egyéb díjazást ezekért a szolgáltatásokért.
 • Az Aon vagy az Aon Csoport tagjai jogosultak lehetnek díjazásra harmadik felek részéről (beleértve a biztosítókat) előre nem látható események, felülbírálások, bónusz jutalékok és/vagy adminisztrá­ciós költségek visszatérítése folytán.
 • Előfordul, hogy egy általunk ajánlott Aon Terméket egy az Aon Csoporthoz tartozó másik társaság fejlesztette ki és kezeli, és az elérhetővé válik más alkuszok és ügyfeleik, valamint az Aon számára is. Ilyen esetben a másik társaság általában a biztosító megbízott­ja­ként jár el a termék kezelése vonatkozásában (ebbe néha igénykezelés és a biztosító nevében történő biztosításkötés is beletartozik), valamint külön jutalékot és egyéb díjazást kap és tart meg az adott termék fejlesztéséért, kidolgozásáért és kezeléséért. Ebbe értékesítési vagy a jövedelmezőségi alapon további jutalék is beletartozhat.
  • Az Aon Csoport megszolgálhat díjazást olyan biztosítási kockázatvállaló ügynökség vezetéséért, amely Önöknek nyújt biztosítást, és ez az üzlet méretéhez vagy a jövedelemezőséghez köthető. Nem tanácsoljuk, hogy ilyen ügynökségnél kössenek biztosítást, hacsak nem ez a legjobb megoldás a szükségleteik szempontjából. Az Önök számlájában azonosítva lesznek az ilyen ügynökségnél elhelyezett biztosítások.
 1. Az Aon befektetései

4.3.        Az Aon Csoportban található társaságok részesedéssel és hitel­állománnyal bírnak más társaságokban, ami a befektetési portfóliónk részét képezi. Ezek a társaságok alkalmanként részét képezhetik az általunk nyújtott szolgáltatásnak, és néha ezeknek a társaságoknak van érdekeltsége az Aon-ban. A részleteket az alábbi honlapon találhatják meg: www.aon.com/about/corp_governance/market_relationships/ market_relationships.pdf. Külön értesítjük Önöket, ha lényeges érdekeltségünk van egy általunk ajánlott biztosítóban vagy bármely más, az általunk nyújtandó szolgáltatásban érintett társaságban, amely nem egyértelműen az Aon Csoporthoz tartozik.

5            Adattárolás és -továbbítás

 1. Az Aon adatvédelmi szabályzata

5.1.        Az Önök adatait a jelen megállapodással együtt átadott és bármilyen időről időre készített aktualizált adatvédelmi tájékoztatásban („adat­védelmi tájékoztatás”) foglaltak szerint gyűjtjük, tároljuk, továbbítjuk és használjuk fel.

 1. Adatvédelmi tájékoztatás és hozzájárulás
 2. Hozzájárulás visszavonása írásbeli értesítéssel

5.2.        A jelen Megállapodás aláírásával Önök:

5.2.1.    elismerik, hogy átvették az adatvédelmi tájékoztatást; (lásd 1. sz. melléklet) és

5.2.2.    hozzájárulnak valamennyi jogszabállyal összhangban, az adat­védelmi tájékoztatásban foglaltak szerint végzett személyes adatok gyűjtéséhez és felhasználásához.

5.3.        Hozzájárulásukat adatok jövőbeli felhasználásához és tárolásához a részünkre ésszerű időben adott írásbeli értesítésben vonhatják vissza.

6            Harmadik felek

 1. Az Önök javára nyújtott tanácsadás

6.1.        Bármilyen tanács, jelentés vagy információ, amit Önöknek nyújtunk, kizárólag az Önök részére szól, és az nem adható harmadik félnek (beleértve a jogosultakat) a mi előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül.

6.2.        Önök elismerik, hogy a szolgáltatások kizárólag az Önök részére szólnak, és azokat nem lehet úgy értelmezni, hogy harmadik fél vagy entitás (beleértve a jogosultakat) részére bármilyen jogot biztosítanak, vagy rá kötelezettséget rónak.

4.


7            Felelősségünk Önök felé történő kifejezett kizárása és korlátozása

 1. Bizonyos károk kizárása

7.1.        A jogszabályok által lehetővé tett mértékben az Aon nem felel Önök felé semmilyen közvetett, esetleges, speciális, következményes, példaérté­kű, büntető vagy arra való támaszkodásért járó kártérítési kötelezett­ségért (beleértve, de nem kizárólag a veszteséget vagy előzetes árbevételt, elmaradt üzleti lehetőséget, elmaradt értékesítést vagy hasznot).

 1. Az Aon Önök felé fennálló felelősségének általános korlátozása

7.2.        Az Aon Önök felé mindenkor fennálló felelőssége bármely és vala­mennyi kárért, költségért és kiadásért (beleértve, de nem kizárólag az ügyvédi díjakat is), alapuljon akár szerződésen, akár szerződésen kívüli károkozáson (beleértve a gondatlanságot), vagy egyébként a szolgál­tatásokkal (beleértve a szolgáltatás nyújtásának elmaradását) vagy bármely egyéb olyan szolgáltatással kapcsolatban vagy arra vonat­kozólag, amelyet mi nyújtunk – a törvény által lehetővé tett mértékben, és a kizárólagosan és közvetlenül általunk elkövetett csalásból vagy szándékos rosszhiszemű magatartásból eredő károkat kivéve – összesen legfeljebb a törvény által előírt, az Aon által képezendő szakmai felelősségbiztosítási fedezet teljes éves összegére korlátozódik; vagy olyan magasabb összegre, amelyről, időről időre, mindkettőnk által aláírt kifejezett megállapodásban állapodunk meg.

 1. A felelősség korlátozása a kapcsolt vállalkozások és a munka­vállalók tekin­tetében

7.3.        A 7. 2 pontban foglalt egyszeri teljes összesített felelősségkorlátozás az alábbiakra vonatkozik:

7.3.1.    az Önök kapcsolt vállalkozásai, munkavállalói és megbízottai által az Aonnal szemben érvényesített igényeire és kötelezett­ségeire;

7.3.2.    az Önök kapcsolt vállalkozásai, munkavállalói és megbízottai által az Aon kapcsolt vállalkozásaival, munkavállalóival és meg­bízottaival szemben érvényesített igényeire és kötelezettségeire; és

7.3.3.    az Önök által az Aon kapcsolt vállalkozásaival, munkavállalóival és megbízottaival szemben érvényesített igényeire és kötele­zettségeire,

úgy, hogy az ilyen kombinált igények összessége nem haladhatja meg a 7.2 pontban meghatározott összeget.

Amennyiben Önök vagy kapcsolt vállalkozásaik, munkavállalóik vagy megbízottaik közül valamelyik, vagy bármely további biztosított velünk szemben, vagy kapcsolt vállalkozásaink, munkavállalóink vagy megbí­zottaink közül valamelyikkel szemben a 7.2 pontban meghatározott összeget meghaladó összegű igénnyel vagy követeléssel lép fel, akkor Önök beleegyeznek abba, hogy számunkra és kapcsolt vállalkozásaink, munkavállalóink és megbízottaink javára megtérítenek minden ránk, kapcsolt vállalkozásainkra, munkavállalóinkra és megbízottainkra a fenti összeget meghaladóan háruló kötelezettséget, költséget és kaidást.

Ugyanakkor az Önökkel kötött megállapodásunkban és a jelen üzleti feltételekben semmi nem keletkeztet olyan rendelkezést, nem utal arra, illetve nem tekinthető annak, hogy a kapcsolt vállalkozásaink, munka­vállalóink és megbízottaink bármilyen kötelezettséggel vagy felelősség­gel tartoznának vagy ilyet elismernének Önök vagy kapcsolt vállal­kozásaik, munkavállalóik és megbízottaik felé.

 1. A hibában való közreműködés okán történő kármegosztás

7.4.        Amennyiben valamilyen igény vagy veszteség részben általunk és részben Önök (beleértve valamely kapcsolt vállalkozásuk, munkaválla­lójuk vagy megbízottjuk) által elkövetett hiba vagy mulasztás folytán merül fel, Önök térítik meg részünkre az Önök (beleértve valamely kapcsolt vállalkozásuk, munkavállalójuk vagy megbízottjuk) által elkövetett hibából vagy mulasztásból eredő minden kárt és veszteséget.

 1. Az Aon nem felel az Önök hibáiért és mulasztásaiért

7.5.        Az Aon a törvény által lehetővé tett mértékben nem felel semmilyen olyan igényért vagy kötelezettségéért, amelyet Önök, az Önök kapcsolt vállalkozásai vagy egy jogosult érvényesített az Önök vagy az Önök kapcsolt vállalkozásai vagy egy jogosult hibája vagy mulasztása - beleértve a tájékoztatási kötelezettség be nem tartásából eredő mulasztást - miatt felmerülő vagy abból eredő bármilyen veszteségért.

 1. Keresetindítási határidő

7.6.        A törvény által lehetővé tett mértékben, az Aonnal (vagy bármely kapcsolt vállalkozásával, munkavállalójával és megbízottjával) szemben Önök (vagy valamely kapcsolt vállalkozásuk, munkavállalójuk vagy megbízottjuk) által a szolgáltatásokkal vagy bármilyen egyéb szolgál­tatásokkal kapcsolatos vagy azokra vonatkozólag támasztott igényért, beleértve, de nem kizárólag a szerződéses, vagy a törvényen alapuló keresetet legkésőbb az ilyen igény okáról való tudomásszerzéstől, vagy onnantól, amikor arról ésszerűen gondosan eljárva tudomást kellett volna szerezni, számított egy éven belül kell megindítani. Önök elis­merik és egyetértenek, hogy ez a rendelkezés elsőbbséget élvez bármilyen egyébként alkalmazandó elévülési vagy nyugalmi idővel szemben és felülírja azt.

 1. Nincs felelősség további nem Aon együtt­működő alkuszért

7.7.        A törvény által lehetővé tett mértékben az Aon nem felel semmilyen olyan további együttműködő alkusz vélt tévedéséért vagy mulasz­tásáért, ami nem tartozik az Aon Csoporthoz, és minden ilyen felelősség teljesen és örökre ki van zárva.

 1. Nincs felelősség számítási hibákért

7.8.        A törvény által lehetővé tett mértékben az Aon nem felel az Önök olyan esetleges veszteségéért, ami abból ered, hogy mi a biztosítási díj becslésében hibát vétettünk, valamint az Önök biztosítására vonatkozó törvényi terhekből ered.

 1. Részleges érvénytelen-ségi klauzula

7.9.        Amennyiben az ezen üzleti feltételek bármelyike valamely jog szerint részben vagy egészben törvényellenessé, érvénytelenné vagy kikény­szeríthetetlenné válna, illetve bíróság vagy egyéb illetékes hatóság ilyennek találja, akkor az ilyen feltétel vagy rendelkezés abban a mértékben nem fogja ezen üzleti feltételek részét képezni és ez ezen üzlet feltételek fennmaradó rendelkezéseinek törvényességét, érvé­nyességét és kikényszeríthetőségét nem fogja érinteni.

 1. Kártérítési felelősségünk korlátozása ellenértékének tudomásul vétele

7.10.     Azzal, hogy a szolgáltatások teljesítésével az Aon-nak adnak meg­bízást, a Polgári Törvénykönyv 314 § (2) bekezdése alapján a szolgáltatások szakmai természetére és a szolgáltatásokért fizetendő ellenértékre tekintettel Önök elfogadják a fenti felelősségkorlátozásokat.

5.


8            Adóvonatkozású rendelkezés

 1. Adómentesként kezelt díjazás

8.1.        A helyi jogszabályok által lehetővé tett mértékben a díjazásunk minden adó alól mentes, beleértve az általános forgalmi adót és egyéb közvetett adókat is

 1. Közvetett adó megfizetése (pl. ÁFA)

8.2.        Önök kötelesek az általunk a kormány részére fizetendő bármilyen közvetett adó összegével megegyező összeget a részünkre megfizetni. A kétségek elkerülése végett, ez nem jelenti azt, hogy Önöknek az általunk fizetendő jövedelemadó bármekkora összegét kellene meg­fizetniük.

9            Az ellenőrzésünkön kívül eső események

 1. Veszélyt jelentő események hatása

9.1.        Amennyiben valamilyen ellenőrzésünkön kívül eső esemény folytán nem tudunk szolgáltatásokat nyújtani, az Önök, illetve bármely megegyezés szerinti jogosult részére fennálló szolgáltatási kötelezett­ségünk az ilyen időszak tartama alatt felfüggesztésre kerül.

10         Az Önökkel megkötött megállapodás és ezen üzleti feltételek megszűnése

 1. Megszüntetés írásbeli fel­mondással

10.1.     Bármelyik fél megszüntetheti a jelen üzleti viszonyt a másik félnek átadott 60 napra szóló írásbeli felmondással.

 1. Megszüntetés fizetésképte-lenség esetén

10.2.     A megállapodást azonnali hatállyal meg lehet szüntetni bármelyik fél fizetésképtelensége esetén.

 1. A díjazás nem kerül vissza­fizetésre

10.3.     Nem térítjük meg az általunk átvett díjazást, ha a jelen megállapodás visszavonásra kerül, vagy ha bármilyen biztosítás visszavonásra vagy érvénytelenítésre kerül.

11         Vitás ügyek rendezése

 1. Egyeztetés a vitás ügyek megoldása érdekében

11.1.     Amennyiben jelen megállapodással kapcsolatban vitás ügy merül fel, beleegyezünk annak jóhiszemű egyeztetések keretében történő megoldásának megkísérlésébe..

 1. Írásos tájékoztatás a vitás ügyekről

11.2.     Amennyiben a vitás ügy az egyeztetések keretében nem megoldható, bármely Fél írásos tájékoztatást adhat róla.

 1. Képviselők kijelölése a megoldásra

11.3.     Miután mindkét Fél írásos tájékoztatást készített és kapott a vitás ügyről, mindkét Fél köteles képviselőt kijelölni a vitás ügy megoldására illetve az annak megoldására hivatott eljárásban való megállapodásra.

 1. Vitás ügyek megoldásának megkísérlése a jogi eljárás kezdeménye-zése előtt

11.4.     A Felek megállapodnak, hogy nem kezdeményezik vitás ügyek megoldását (időközi jogorvoslati intézkedésre irányuló eljárások kivételével), ameddig meg nem próbálták a vitás ügyet a jelen pont rendelkezéseinek megfelelően megoldani.

6.


12         Értelmezési rendelkezések

 1. Értelmezendő rendelkezések

12.1.    Amennyiben a jelen üzletszabályzatnak bármely rendelkezése részben vagy egészben, bármely jog alatt jogszabályba ütköző, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy azzá válik, illetve ilyennek nyilvánítja a bíróság vagy más eljáró hatóság:

12.1.1. ilyen feltétel, rendelkezés vagy rész olyan módon kerül értel­mezésre és végrehajtásra, amely még megengedett; vagy amennyiben ez nem lehetséges;

12.1.2. az ilyen feltétel, rendelkezés vagy rész olyan mértékben nem válik a jelen üzletszabályzat részévé, hogy az a jelen üzletszabályzat fennmaradó részei törvényességét, érvényességét és végrehajthatóságát nem befolyásolja.

13         Az Önökkel kötött megállapodásunkra és ezen üzleti feltételekre vonatkozó jog

 1. Releváns jog

Az Önökkel kötött megállapodásunkra és ezen üzleti feltételekre az Aon bejegyzése szerinti jog („helyi jog”) vonatkozik, és Önök, valamint az Aon visszavonhatatlanul alávetik magukat az Aon bejegyzésének helye szerint illetékes bíróságok illetékességének a közöttük keletkező bármely vitás üggyel összefüggésben.

 


1. sz. melléklet

[1.]  ADATVÉDELEMI TÁJÉKOZTATÁS

iii)         [1.1] Fogalmak

[1.1.1]       „Adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

[1.1.2]       „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

[1.1.3]       „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált esz­közt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

[1.1.4]       „Adattovábbítás”: személyes adatok esetében az adat meghatározott (az érintetten, az adatkezelőn és az adatfeldolgozón kívüli) harmadik személy számá­ra történő hozzáférhetővé tétele; biztosítási titoknak minősülő adatok esetében az adatok bármely harmadik személynek történő átadása (hozzáférhetővé tétele).

[1.1.5]       „Bit.”: a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény.

[1.1.6]       „Biztosítási titok”: minden olyan, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosítás­közvetítő, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügy­feleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

[1.1.7]       „Harmadik ország”: személyes adatok esetében az az ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek; biztosítási titoknak minősülő adatok esetében az az ország, amely nem tagja az Európai Uniónak.

[1.1.8]       „Info tv.”: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

[1.1.9]       „Különleges adat”: (a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, továbbá (b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;


[1.1.10]     „Személyes adat”: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

iv)        [1.2] Biztosítási titokra vonatkozó szabályok

[1.2.1]       Biztosítási titoknak minősülő adatok kezelése

[1.2.1.1]    A Bit. alapján az [Aon] ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyílvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a Bit. által meghatá­rozott egyéb cél, így többek között a kockázatok felmérése, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítésében és lebonyolításában való közreműködés, a piacon hozzáférhető biztosítási szerződések elemezése, a viszontbiztosítási fedezet megszervezése, az ügyfél igényeinek és szükségleteinek megállapítása és a biztosítási termékkel összefüggésben adott szaktanács alátámasztása lehet.

[1.2.1.2]    A[z] [1.2.1.1] pontban meghatározott céltól eltérő célból végzett adatkezelést az [Aon] csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet.

[1.2.1.3]    Hivatkozással a[z] [1.2.1.2] pontra, a jelen általános üzleti feltételeket magában foglaló alkuszi szolgáltatási szerző­dés vagy alkuszi megbízás aláírásával Ön kifejezetten hozzájárul, hogy a[z] [Aon] Ön biztosítási titoknak minősülő adatait – a[z] [1.2.1.1] pontban meghatározott célok mellett – az ügyfélkiszolgálás szín­vona­lának emelése, statisztikák készítése, marketing, közvetlen üzletszerzés módszerével – levélben, e-mail-ben, sms útján, mms útján, vagy más elektronikus úton vagy telefonon (ideértve az automatikus telefonhívásokat is) – történő megkeresések, továbbá a[z] [Aon] és cégcsoportja hatékony vállalatirányítási és értékesítési folyamatainak kialakítása és egy egységes követeléskezelési és díjrendezettséget figyelő rendszer működtetése érdekében kezelje.

[1.2.1.4]    A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli a[z] [Aon] tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a[z] [Aonnal] kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.

[1.2.1.5]    Az ügyfél egészségi állapotával összefüggő adatokat a[z] [Aon] a [1.2.1.1] pontban meghatározott célokból, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti. A jelen általános üzleti feltételeket magában foglaló alkuszi szolgáltatási szerző­dés vagy alkuszi megbízás aláírásával Ön kifejezetten hozzájárul, hogy az Aon az Ön egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatait a [1.2.1.1] pontban meghatározott célokból kezelje.


[1.2.2]       Biztosítási titoknak minősülő adatok továbbítása

[1.2.2.1]    A Bit. szerint a[z] [Aont] titoktartási kötelezettség terheli minden biztosítási titoknak minősülő adat tekintetében.

[1.2.2.2]    Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha

(a)     az ügyfél vagy törvényes képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad; vagy

(b)     a Bit. alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

[1.2.2.3]    Hivatkozással a [1.2.2.2] pont (a) bekezdésére, a jelen általános üzleti feltételeket magában foglaló alkuszi szolgáltatási szerző­dés vagy alkuszi megbízás aláírásával Ön kifejezetten fel­men­tést ad a[z] [Aont] terhelő titoktartási kötelezettség alól, és hozzájárul, hogy a[z] [Aon] az Ön biztosítási titoknak minősülő adatait, így különösen az Ön nevét, nemét, lakcí­mét, tartózkodási helyét, anyja nevét, adóazonosító számát, személyi azonosítóját, személyi igazolvány számát, lakcímet igazoló hatósági igazolvány számát, adóazonosító jelét, útlevél számát, életkorát, foglalkozását, az Önt foglalkoztató vállalkozás nevét és adatait, beosztását és munkakörét az Önt foglalkoztató vállalkozásnál, vállalkozás vagy más szer­vezet esetén az Önök nevét, székhelyét, cégjegyzék­számát, adószámát, a tevékenységükre vonatkozó pénzügyi és más adatokat, továbbá az Ön, illetve az Önök személyi körül­ményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozó adatait átadjuk (hozzáférhetővé tegyük) a közreműködőink, adatfeldolgozóink és a[z] [Aon] cégcsoport részét képező vállalkozások részére a[z] [1.2.1.1] pontban meghatározott célok érdekében, valamint az ügyfélkiszol­gálás színvonalának emelése, statisztikák készítése, marke­ting, közvetlen üzletszerzés módszerével – levélben, e-mail-ben, sms útján, mms útján, vagy más elektronikus úton vagy telefonon (ideértve az automatikus telefonhívásokat is) – történő megkeresések, továbbá a[z] [Aon] és cégcsoportja hatékony vállalatirányítási és értékesítési folyamatainak kialakítása és egy egységes követeléskezelési és díjrende­zettséget figyelő rendszer működtetése céljából. A hozzá­járulás kiterjed a biztosítási titoknak minősülő adatok harmadik országba történő továbbítására is.

[1.2.2.4]    Hivatkozással a [1.2.2.2] pont (b) bekezdésére, a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn

(a)     a feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankkal mint felügyelettel,

(b)     a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel, továbbá az általuk kirendelt szakértővel,

(c)     büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt szakértővel, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval,

(d)     a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, továbbá az általa kirendelt szakértővel,

(e)     ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötele­zettség, illetve, ha biztosítási szerződésből eredő adóköte­lezettség alá eső kifizetésről törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli, az adóhatósággal,

(f)      a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,

(g)     a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,

(h)     a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,

(i)      az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal,

(j)      a külön törvényben meghatározott feltételek megléte ese­tén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos infor­mációgyűjtésre felhatalmazott szervvel,

(k)     a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együtt­biztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal,

(l)      az e törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezető kötvénynyilvántartó szervvel,

(m)    az állományátruházás keretében átadásra kerülő biztosítási szerződési állomány tekintetében az átvevő biztosítóval,

(n)     a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében, továbbá ezek egymásközti átadásával kapcsolatban a Kártalanítási Számlát, illetve a Kártalanítási Alapot kezelő szervezettel, a Nemzeti Irodá­val, a levelezővel, az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel, a kárrendezési megbízottal és a kárképvise­lővel, illetve a károkozóval, amennyiben az önrendelkezési jogával élve a közúti közlekedési balesetével kapcsolatos kárrendezés kárfelvételi jegyzőkönyvéből a balesetben érintett másik jármű javítási adataihoz kíván hozzáférni,

(o)     a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel,

(p)     fióktelep esetében – ha a magyar jogszabályok által támasz­tott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal – a harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítővel, szaktanácsadóval,

(q)     a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával,

(r)      a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Informá­ciószabadság Hatósággal,

(s)     a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a káresetek igazolásának részletes szabályairól szóló rende­letben meghatározott kártörténeti adatra és bonus-malus besorolásra nézve a rendeletben szabályozott esetekben a biztosítóval,

(t)      a természetes személyek adósságrendezési eljárásában eljáró Családi Csődvédelmi Szolgálattal, családi vagyon­felügyelővel, bírósággal

szemben, ha az (a)-(j), (n), (s) és (t) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul a[z] [Aonhoz], amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a (k)-(m) és (p)-(r) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.

[1.2.2.5]    Hivatkozással a [1.2.2.2] pont (b) bekezdésére, a[z] [Aon] a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyész­ség írásbeli megkeresésére akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet:

(a)     a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvényben foglaltak szerinti kábítószerrel visszaéléssel, új pszichoak­tív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, robbanó­anyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetség­ben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel,

(b)     a Btk. szerinti kábítószer-kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával, kóros szenvedélykeltéssel vagy kábítószer készítésének elősegítésével, új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, terrorcselekménnyel, terrorcselekmény felje­lentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaéléssel, lő­fegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel, pénzmosással, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűn­cselekménnyel

van összefüggésben.

[1.2.2.6]    Hivatkozással a [1.2.2.2] pont (b) bekezdésére, a[z] [Aon] a nyomozó hatóságot a halaszthatatlan intézkedés jelzéssel ellátott, külön jogszabályban előírt ügyészi jóváhagyást nélkülöző megkeresésére is köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összefüggő, biztosítási titoknak minősülő adatokról.

[1.2.2.7]    Hivatkozással a [1.2.2.2] pont (b) bekezdésére, a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a[z] [Aon] az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget.

[1.2.2.8]    Hivatkozással a [1.2.2.2] pont (b) bekezdésére, nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a felügyeleti ellenőrzési eljárás során az összevont alapú felügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító tagja részére történő átadása.


[1.2.2.9]    Hivatkozással a [1.2.2.2] pont (b) bekezdésére, a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha

(a)     a magyar bűnüldöző szerv – nemzetközi kötelezett­ség­vál­lalás alapján külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkere­sésének teljesítése céljából – írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot a biztosítótól,

(b)     a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írás­ban kér biztosítási titoknak minősülő adatot a biztosítótól.

[1.2.2.10]  Hivatkozással a [1.2.2.2] pont (b) bekezdésére, nem jelenti a biztosítási titok sérelmét

(a)     az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg,

(b)     fióktelep esetében a külföldi székhelyű vállalkozás szék­helye (főirodája) szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar felügyeleti hatóság közötti megállapodásban foglaltaknak,

(c)     a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvég­zése céljából a miniszter részére személyes adatnak nem minősülő adatok átadása,

(d)     a Bit. 141. § (1) d, a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás.

[1.2.2.11]  Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a[z] Aon által a harmadik országbeli biztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez vagy harmadik országbeli adatkezelőhöz történő adattovábbítás abban az esetben, ha:

(a)     az ügyfél (személyes adatok esetében az adatalany) ahhoz írásban hozzájárult (ld. az [1.2.2.3] pontot), vagy

(b)     – az ügyfél (adatalany) hozzájárulásának hiányában – az adattovábbításnak törvényben meghatározott adatköre, célja és jogalapja van, és – személyes adatok esetében – a harmadik országban a személyes adatok védelmének megfelelő szintje az Info tv. 8. § (2) bekezdésében meghatározott bármely módon biztosított.

A biztosítási titoknak minősülő adatoknak másik Európai Uniós tagállamba történő továbbítása esetén a belföldre történő adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

 


v)          [1.3] Személyes adatokra vonatkozó szabályok

[1.3.1]       Személyes adatok kezelése

[1.3.1.1]    Személyes adat akkor kezelhető, ha

(a)     ahhoz az érintett hozzájárul,

(b)     ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése a[z] [Aonra] vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy a[z] [Aon] vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, vagy

(c)     azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rende­lete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

[1.3.1.2]   Hivatkozással a[z] [1.3.1.1] pont (a) bekezdésére, a jelen általános üzleti feltételeket magában foglaló alkuszi szolgáltatási szerződés vagy alkuszi megbízás aláírásával Ön kifejezetten hozzá­járul, hogy az Aon az Ön személyes adatait – az [1.2.1.1] pontban meghatározott célok mellett – az ügyfélkiszolgálás színvonalának emelése, statisztikák készí­tése, marketing, közvetlen üzletszerzés módszerével – levélben, e-mail-ben, sms útján, mms útján, vagy más elektronikus úton vagy telefonon (ideértve az automatikus telefonhívásokat is) – történő megkeresések, továbbá a[z] [Aon] és cégcsoportja hatékony vállalatirányítási és értékesítési folyamatainak kialakítása és egy egységes követeléskezelési és díjrende­zettséget figyelő rendszer működtetése céljából kezelje, ideértve, hogy kizárólag auto­matizált adatfeldolgozással a személyes jellemzőim értékelésén alapuló döntést hozzon.

[1.3.1.3]    A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az adatszolgáltatás önkéntes, de a biztosítási szerződés megkötéséhez szükséges adatok tekintetében feltétele a szerződés létrejöttének, ezért ilyen esetben az adatszolgáltatás megtagadása kizárhatja a biztosítási szerződés létrejöttét. A[z] [Aon] vagy a biztosító egyéb, nem a biztosítási szerződés megkötését célzó adat­kérését az ügyfél szabad belátása szerint teljesítheti.

[1.3.1.4]    Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulása alapján került sor, a[z] [Aon] a felvett adatokat – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön hozzájárulás nélkül, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.


[1.3.1.5]    Kötelező adatkezelés esetén (pl. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján végrehajtott ügyfél azono­sítási kötelezettség teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén) a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtar­tamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

[1.3.1.6]    Az adatkezelés maximális időtartama eltérő a hozzájáruláson alapuló és a kötelező adatkezelés esetén. Az érintett hozzá­járulásán alapuló adatkezelés esetén a[z] [Aon] a személyes adatokat a biztosítási, illetve a megbízási jogviszony fennállá­sának idején, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási, illetve a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. A létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcso­latos személyes adatok addig kezelhetők, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesít­hető. Törvényen alapuló kötelező adatkezelés esetén a[z] [Aon] a vonatkozó törvényben előírt határidő lejártáig kezeli az érin­tettnek a törvényben megjelölt személyes adatait, a törvényben meghatározott célból.

[1.3.1.7]    A[z] [Aon] köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügy­feleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél meg­szűnt vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.

[1.3.2]       Személyes adatok továbbítása

[1.3.2.1]    Az érintett személyes adatai harmadik személynek a[z] [1.3.1.1] pont (a)-(c) bekezdéseiben meghatározott esetekben továbbít­ható.

[1.3.2.2]    Az érintett személyes adatai harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha

(a)     ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy

(b)     az adatkezelésnek az [1.3.1.1] pont (b)-(c) pontjaiban előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

A jelen [1.3.2.2] pont rendelkezéseit nem kell alkalmazni a biztosítási titoknak minősülő személyes adatokra, amelyek továbbítására a[z] [1.2.2.2] pont irányadó.


[1.3.2.3]   Hivatkozással az [1.3.2.2] pont (a) bekezdésére, a jelen általános üzleti feltételeket magában foglaló alkuszi szolgáltatási szerződés vagy alkuszi megbízás aláírásával Ön kifejezetten hozzá­járul, hogy az Aon az Ön személyes adatait továbbítsa (hozzáférhetővé tegye) a közreműködői, adatfeldolgo­zói és az Aon cégcsoport részét képező vállalkozások részére – az [1.2.1.1] pontban meghatározott célok mellett – az ügyfélkiszolgálás színvonalának emelése, statisztikák készítése, marketing, közvetlen üzletszerzés módszerével – levélben, e-mail-ben, sms útján, mms útján, vagy más elektronikus úton vagy telefonon (ideértve az automatikus telefonhívásokat is) – történő megkeresések, továbbá az Aon és cégcsoportja hatékony vállalatirányítási és értéke­sítési folyamatainak kialakítása és egy egységes követelés­kezelési és díjrendezettséget figyelő rendszer működtetése céljából. A hozzájárulás kiterjed a biztosítási titoknak minő­sülő adatok harmadik országba történő továbbítására is.

[1.3.2.2]    Az Aon az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, vala­mint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyíl­ván­tartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt szemé­lyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatá­rozását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatá­rozott egyéb adatokat. Az adattovábbítási nyilván­tartásban szereplő személyes adatokat az adattovábbítástól számított 5 év elteltével, az ügyfél egészségi állapotával összefüggő adatok vagy a különleges adatnak minősülő adatok továbbítása esetén 20 év elteltével törölni kell.

[1.3.3]       Az érintett jogai és érvényesítésük

[1.3.3.1]    Az érintettet tájékoztatni kell, illetve tájékoztatást kérhet, hogy adatait milyen forrásból szerezték, személyes adatai kezeléséről, annak céljáról, jogalapjáról, módjáról, időtartamáról, az adatfel­dolgozó nevéről, címéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adat­kezelések kivételével – ingyenes és korlátozásmentes törlését. Az érintett jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz és bírósághoz fordulhat.

[1.3.3.2]    Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

(a)     ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érde­kének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adat­kezelést jogszabály rendelte el;

(b)     a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvet­len üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

(c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Kapcsolatfelvétel Expand